نسرین ریاحی پور

نسرین ریاحی پور

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بازنمایی هویت و تصویر تهران در سینما: مطالعه ی موردی سینمای رخشان بنی اعتماد