عبدالرضا سیف

عبدالرضا سیف

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۳۹۶۱۷۵۲۶۸۰

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

پژوهش تطبیقی سیره سنن و صفات نبوی در آثار نظامی و منابع مربوط به سیره نبوی
سیمای شعر و شاعران در تاریخ بیهقی
بررسی مسئله ی معاد در مثنوی مولوی
مقایسه اشعار خلیل الله خلیلی و ملک الشعرای بهار با موضوع زن در اشعار بهار و خلیلی
براعت استهلال در نظامی و فردوسی
بررسی ساختارهای مشترک تمثیل ها و حکایت ها در متون عرفانی و حکمی مرزبان نامه.کلیله و دمنه.تذکره اولیا .حدیقه الحقیقه.مثنوی معنوی.منطق الطیر
بررسی احوال و اقوال پیامبر در متون عرفانی تا قرن هفتم هجری قمری
تصحیح و شرح عبرت دماوندی
بررسی آثار و افکار و معرفی زندگانی و تصحیح غزلیات دیوان علی نقی کمره یی