عباسعلی علی اکبری بیدختی

عباسعلی علی اکبری بیدختی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۹۱۹۴۵۳۲۳۶

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

اثر پایداری لایه سطحی جو روی امواج ناشی از باد
مطالعه میدانی پخش جوی در منطقه ساحلی خلیج فارس (بوشهر)
بررسی تغییر پذیری توزیع مکانی غلظت آلاینده های ازن در منطقه شهری تهران و ارتباط آن با متغیرهای هواشناسی
مطالعه تجربی نقش مواد شیمیایی اسیدی محیط در ساز و کار کهنه کردن هواویز دوده برای تشکیل ابر گرم
یک مدل تابشی - فرارفتی برای تخمین سرمایش شبانه در یک حوزه محصور به توپوگرافی
ارتباط آلودگی هوای شهر تهران با الگوهای هواشناسی همراه با جت های بزرگ مقیاس
بررسی نوسانات جریانهای کاتاباتیک (فروشیب) در منطقه شمالی تهران
مدلی عددی برای تخمین تغییرات زمانی - مکانی عمق لایه آمیخته در یک منطقه ساحلی (بوشهر)
مطالعه اثر کوه بر نسیم دریا با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی در شمال ایران