علی افخمی

علی افخمی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۴۴۹۸۱۹۸۰۲

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بازنمایی جنسیت‌گرایی در زبان فارسی
میزان تاثیرپذیری گویشوران ساروی از فارسی معیار : یک بررسی در چارچوب گویش‌شناسی شهری
زبان‌شناسی قضایی : تحلیل گفتمان قضایی
بررسی توصیفی‌-‌زبان‌شناختی عوامل تغییرات زبان رسانه در ایران طی سه دهه
تاثیر سخن‌پردازی زنان در شاهنامه از دیدگاه گفتمان و بنیاد اساطیری‌شان در حماسه ملی ایران
نقش جنسیت در تولید متن
نقش ابهام در لطیفه‌های زبان فارسی
بازنمایی ساختار اطلاعات در نظام نامه نگاری رسمی زبان فارسی
بررسی زبان‌شناختی فتح خون بر اساس تحلیل گفتمان و تحلیل متن