لادن اکبری

لادن اکبری

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بررسی عوامل موثر بر وابستگی های هشیره ای در رفتار انتخاباتی مردم در شهرستان کرمانشاه