ابومحمد عسگرخانی

ابومحمد عسگرخانی

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپائی در نظام بین المللی
عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه
گفتمان سیاست خارجی دولت نهم و رابطه ایران و آمریکا
گسترش ناتو به شرق و سازمان همکاری شانگهای
بازدارندگی در قرآن مجید و اسلام
موانع ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاور میانه
هژمونی آمریکا شکل گیری اتحاد استراتژیک چین و روسیه
رقابت تسلیحاتی هند و ژاکستان و امنیت ملی افغانستان
بررسی روابط چین و اروپا از دیدگاه سازه انگاری