علیرضا محب الحجه

علیرضا محب الحجه

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۵۹۱۰۷۳۰۰۹

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی اثر پخش عددی بر دقت حل معادلات آب کم عمق
بررسی موردی بر همکنش امواج راسبی میانه وردسپهر در منطقه خزر و رشته کوه البرز
بررسی بی هنجاری آب و هوایی زمستان ۸۶ از دیدگاه دینامیک بزرگ مقیاس
مطالعه موردی توزیع رطوبت و بارش بر روی کشور در زمستان ۱۳۸۶ و ارتباط احتمالی آن با همرفت MJO
بررسی توازن و امواج گرانی - لختی در یک مدل کژفشار دو لایه ای
بررسی اقلیم شناختی وردایست دینامیکی روی ایران
بررسی نقش گردش های پوش سپهر در وقوع زمستان های بی هنجار در منطقه جنوب غرب آسیا
تعیین ساختار ریز توزیع بارش با استفاده از داده های راداری، مدل عددی و ایستگاههای بارانسنجی
بررسی مقایسه ای الگوریتم های شناسایی بسته موج