علیرضا حاجیان نژاد

علیرضا حاجیان نژاد

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۵۷۹۸۵۴۲۶۸

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

تصحیح نسخه خطی مناقب شیخ ضیاءالدین ابوبکر حاتمی
سیمای حضرت محمد در روض الجنان و کشف الاسرار
تصحیح و شرح نسخه خطی سراج السائرین شیخ احمد جام ژنده پیل
تعارضات نهاد وزارت با نهاد سلطنت دردوره سلجوقیان با تکیه برسیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی
مقایسه شعری فارسی و عربی از نظر فرم و محتوا و بررسی تاثیر پذیری آنها از یکدیگر
اخلاقیات و حکمت علمی در مثنوی هفت اورنگ جامی
تصحیح و ویرایش فرهنگ انجمن آرای ناصری
بازتاب رابطه تصوف اسلامی و سیاست در متون منثور از آغاز تا پایان قرن هفتم
بررسی و شرح حال نویسی در خصوص عرفان و صوفیان