حسین خنیفر

حسین خنیفر

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۵۲۶۹۶۴۵۱۹۱

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شادکامی و احساس بهزستی و اثر آن بر عملکرد سازمانی
بومی سازی نظام پرداخت مراکز درمانی براساس مطالعه کشورهای منتخب در حوزه های چهارگانه(سرانه-پرداخت به ازای بستری باتعدیل از نظر ترکیب مواد-کارانه)
بررسی تاثیرتصویرشرکت برنگرش مصرف کنندگان درباره گسترش برند(جامعه آماری به خریداران تلفن همراه محدودشود)
طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور)
طراحی و ارائه مدل کاربردی مدل آموزشی و بررسی رابطه مولفه های آن با میزان موفقیت مدیران مدارس غیر انتفاعی ( مطالعه موردی شهر تهران)
تحلیل و تبیین بحران در اقلیم منطقه ای و ارائه چارچوب ادراکی ( مطالعه موردی : مدیریت بحران منطقه سمیرم با بافت خوشه فرهنگی خاص در سال ۸۸-۸۷)
طراحی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پژوهشکده بیمه بر اساس ارزیابی ۳۶۰ درجه
بررسی ارتباط یکپارچه برند (IBC ) ال جی در شرکت مادیران
ارزیابی واحد منابع انسانی بانک صادرات ایران (سرپرستی استان تهران) با استفاده از مدل تعالی منابع انسانی