علیرضا بهرامیان

علیرضا بهرامیان

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۱۲۰۹۶۶۰۰۳۲

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

تعیین سطح تخلیه ی چاه درمخازن شکافدار
اندازه گیری تنش میان رویه ای آب-نفت درشرایط مخزن
اندازه گیری آزمایشگاهی نمودار فازی تشکیل آسفالتین
مدل سازی ترمودینامیکی فرایند باز شدن پروتئین بااستفاده از تئوری هدف وتئوری اجتماع پذیری
مدل سازی تعادل فازی گاز-جامد درسیستم های جذب گازهای سبک (هیدروژن-متان) درنانولواله های کربنی چنددیواره
پیش بینی تنش میان- رویه سیال سیال به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
کاربرد DFT وQSAR برای طراحی مواد فعال سطحی جدید جهت پایدار کردن مایکرو املسیون W/CO۲
مطالعه رفتار ترمو فیزیکی محلول های مواد فعال سطحی در آب
کاربرد ماد فعال سطحی جدید برای تغییر ترشوندگی برای طراحی براساس کیفیت TQSAR