محمدقلی شمس

تعداد بازدید:۳۷۵۱
محمدقلی شمس

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، تهران

رشته تخصصی: چشم پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد کرسی بیماری‌های چشم پزشکی دانشکده پزشکی، بنیان‌گذار چشم پزشکی نوین در ایران، عضو انجمن چشم پزشکی لئون، راه اندازی بخش چشم پزشکی در مدرسه دارالفنون، عضو شورای عالی تعلیمات، تأسیس مجله انجمن چشم پزشکی ایران، انجام پیوند قرنیه برای اولین بار در ایران، رئیس بسیاری از کنگره‌های جهانی چشم پزشکی، عضو مجمع چشم پزشکی فرانسه.

 

مشاهیر دانشگاه تهران