نمایه تقویمی مصوبات هیأت امنا (قبل از انقلاب اسلامی)

تعداد بازدید:۷۸۱

 

دوره تاریخ صورتجلسه
     
مصوبات هیأت امنای دانشگاه تهران (قبل از انقلاب اسلامی) از ۱۳۴۶/۰۶/۱۴ تا ۱۳۵۷/۰۶/۱۵ صورتجلسه