اعضای کمیسیون دائمی دوره هفتم (حقوقی / حقیقی)

تعداد بازدید:۱۲۸۴

۱. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر کمیسیون دائمی؛
۲. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛
۳. دکتر رضا گرایی نژاد، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۴. دکتر سعید رضایی، نماینده مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۵. دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون دائمی؛
۶. دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون دائمی؛
۷. دکتر محمدحسن صادقی مقدم، عضو هیأت علمی و عضو کمیسیون دائمی.


اعضای هیأت رئیسه دانشگاه حاضر در جلسات کمیسیون دائمی

۱. دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران؛
۲. دکتر علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران؛
۳. دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی