اعضای کمیسیون دائمی دوره هفتم (حقوقی / حقیقی)

تعداد بازدید:۲۶۶۳
  1. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر کمیسیون دائمی؛
  2. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛
  3. دکتر حسن میرزابزرگ، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور؛
  4. دکتر سعید رضایی، نماینده مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  5. دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون دائمی؛
  6. دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون دائمی؛
  7. دکتر محمدحسن صادقی مقدم، عضو هیأت علمی و عضو کمیسیون دائمی.


اعضای هیأت رئیسه دانشگاه حاضر در جلسات کمیسیون دائمی

  1. دکتر علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران؛
  2. دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران؛
  3. دکتر سید جمال موسوی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی.