کمیته فرهنگی و آموزشی در دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۰۹۲
  • مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی (رئیس کمیته)
  • یک نفر از اساتید به انتخاب شورای آموزشی (دبیر کمیته)
  • رئیس مرکز آموزش‌های ضمن خدمت
  • مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی (یا نماینده وی)
  • یک نفر دانشجو به انتخاب شورای صنفی دانشجویان