روسای پیشین دانشگاه

تعداد بازدید:۳۸۹۶۰

مدیران دانشگاه

تا سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران توسط شخص وزیر فرهنگ اداره می‌شد. از آن تاریخ به بعد مدیریت دانشگاه به صورت مستقل و زیر نظر وزارت فرهنگ درآمد. اسامی مدیران دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون در ذیل آمده است

علی اصغر حکمت

اولین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ تا ۲۷ خرداد ۱۳۱۷)

اسماعیل مرآت

دومین رئیس‌دانشگاه تهران (از ۱۲ مرداد ۱۳۱۷ تا ۳۰ شهریور ۱۳۲۰)

عیسی صدیق اعلم

سومین‌رئیس دانشگاه تهران (از ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۲ آذر ۱۳۲۰)

سیدمحمد تدین

چهارمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۳ آذر ۱۳۲۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۲۰)

مصطفی عدل

پنجمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ تا ۸ مرداد ۱۳۲۱)

علی اکبر سیاسی

ششمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۸ مرداد ۱۳۲۱ تا ۱۸ دی ۱۳۳۳)

منوچهر اقبال

هفتمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۸ دی ۱۳۳۳ تا ۱۴ فروردین ۱۳۳۶)

احمد فرهاد معتمد

هشتمین رئیس دانشگاه تهران (از ۳ اردیبهشت ۱۳۳۶ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۲)

جهانشاه صالح

نهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۲ تا ۲۹ مرداد ۱۳۴۷)

فضل‌الله رضا

دهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۲۹ مرداد ۱۳۴۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۴۸)

علی نقی عالی خانی

یازدهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۲۸ تیر ۱۳۴۸ تا ۲۴ تیر ۱۳۵۰)

هوشنگ نهاوندی

دوازدهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۲۴ تیر ۱۳۵۰ تا ۵ آبان ۱۳۵۵)

احمد هوشنگ شریفی

سیزدهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۵ آبان ۱۳۵۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۵۶)

قاسم معتمدی

چهاردهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۳ شهریور ۱۳۵۶ تا ۱۲ شهریور ۱۳۵۷)

عبدالله شیبانی

پانزدهمین‌رئیس‌دانشگاه‌تهران (از ۱۵ شهریور ۱۳۵۷ تا ۳ اسفند ۱۳۵۷)

محمد ملکی

شانزدهمین رئیس‌دانشگاه‌تهران (از ۳ اسفند ۱۳۵۷ تا ۵ اسفند ۱۳۵۸)

حسن عارفی

هفدهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۸ خرداد ۱۳۵۹ تا ۵ مرداد ۱۳۶۰)

علی مهدی زاده شهری

هجدهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۵ مرداد ۱۳۶۰ تا ۸ مهر ۱۳۶۰)

ابوالقاسم گرجی

نوزدهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۸ مهر ۱۳۶۰ تا ۱۹ خرداد ۱۳۶۱)

عباس شیبانی

بیستمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۹ خرداد سال ۱۳۶۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۶۲)

بهمن یزدی صمدی

بیست و یکمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۷ آبان ۱۳۶۲ تا ۱۲ تیر ۱۳۶۴)

محمد فرهادی

بیست و دومین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۲ تیر ۱۳۶۴ تا ۱۶ آبان ۱۳۶۴)

اسماعیل اوینی

بیست و سومین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۶ آبان ۱۳۶۴ تا اول دی ۱۳۶۴)

حسین فروتن

بیست و چهارمین رئیس دانشگاه تهران (از اول دی ۱۳۶۴ تا ۲۱ مهر ۱۳۶۷)

محمدرحیمیان

بیست و پنجمین رئیس دانشگاه تهران (از ۲۱ مهر ۱۳۶۷ تا پنجم مهر ۱۳۷۲)

 
 
 
 
 
 

غلامعلی افروز

بیست و ششمین رئیس دانشگاه تهران (از ۵ مهر ۱۳۷۲ تا ۲۳ آذر ۱۳۷۳)

 
 
 
 
 
 

محمدرضا عارف

بیست و هفتمین رئیس دانشگاه تهران (از ۲۳ آذر ۱۳۷۳ تا ۱۲ شهریور ۱۳۷۶)

 
 
 
 
 
 
 

سیدمنصور خلیلی عراقی

بیست و هشتمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۲ شهریور ۱۳۷۶ تا ۱۰ شهریور ۱۳۸۱)

رضا فرجی دانا

بیست و نهمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۰ شهریور ۱۳۸۱ تا ۶ آذر ۱۳۸۴)

 
 
 
 
 
 

آیت‌اله عباسعلی عمید زنجانی

سی امین رئیس دانشگاه تهران (از ۵ آذر ۱۳۸۴ تا ۱۷ بهمن ۱۳۸۶)

 
 
 
 
 
 

فرهاد رهبر

سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۲)

محمدحسین امید

سرپرست دانشگاه تهران (از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۳)

محمود نیلی احمدآبادی

سی و دومین رئیس دانشگاه تهران (از ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ تا کنون)