نمایه تقویمی مصوبات (بعد از انقلاب)

فهرست تاریخ
   
صورتجلسه اولین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۷/۱۲‏۰۴/‏
صورتجلسه یازدهمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۷/‏۲۳/‏۱۰
صورتجلسه دهمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۷/‏۲۴/‏۰۶‏
صورتجلسه نهمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۷/‏۳۰/‏۰۵
صورت جلسه هشتمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۶/‏۲۴/‏۱۱
صورت جلسه هفتمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۶/‏‬ ۰۷/‏۰۶
صورت جلسه ششمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۰۹
صورت جلسه پنجمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۷
صورت جلسه چهارمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۵ / ۰۲ / ۲۱
صورت جلسه سومین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۰۹
صورت جلسه دومین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۴ / ۰۳ / ۳۱
صورت جلسه اولین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۳ / ۰۹ / ۲۵
صورت جلسه ششمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۳
صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۲ / ۰۴ / ۳۱
صورت جلسه چهارمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۱ / ۰۵ / ۱۷
صورت جلسه سومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۲۶
صورت جلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۱۷
صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۰۵
صورت جلسه بیستمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۸ / ۰۴ / ۲۳
صورت جلسه نوزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۰۳
صورت‌جلسه هجدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۷ / ۰۴ / ۱۱
صورت جلسه هفدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۶ / ۰۹ / ۱۷
صورت جلسه شانزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۶ / ۰۹ / ۱۰
صورت جلسه پانزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۶ / ۰۵ / ۲۸
صورت جلسه چهاردهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۶ / ۰۱ / ۲۹
صورت جلسه سیزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۵ / ۰۹ / ۱۴
صورت جلسه دوازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۵ / ۰۶ / ۰۷
صورت جلسه یازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۵ / ۰۴ / ۱۱
صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۶
صورت جلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۲۰
صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۴ / ۰۶ / ۲۳
صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۴ / ۰۳ / ۱۸
صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۲۶
صورت جلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۱۷
صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۳
صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۳ / ۰۶ / ۲۴
صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۳ / ۰۴ / ۰۲
صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۲ / ۱۲ / ۱۶
صورت جلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۲ / ۰۷ / ۲۸
صورت جلسه ششمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۲ / ۰۵ / ۱۳
صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۱ / ۰۴ / ۲۲
صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۱
صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۹ / ۱۲ / ۰۲
صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۹ / ۰۳ / ۰۱
صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۸ / ۱۰ / ۰۱
صورت جلسه هفتمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۷ / ۱۰ / ۱۰
صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۷ / ۰۳ / ۰۷
صورت جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۶ / ۰۴ / ۱۱
صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۵ / ۱۱ / ۲۴
صورت جلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۵ / ۰۴ / ۰۲
صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۴ / ۱۱ / ۱۴
صورت جلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران ۱۳۷۴ / ۰۵ / ۰۱
صورت جلسه هفتمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۳ / ۱۰ / ۰۶
صورت جلسه ششمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۵
صورت جلسه پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۲ / ۰۴ / ۱۴
صورت جلسه چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۱ / ۰۹ / ۲۸
صورت جلسه سومین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۱ / ۰۲ / ۱۹
صورت جلسه دومین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۰ / ۱۱ / ۰۲
صورت جلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران ۱۳۷۰ / ۰۴ / ۱۵