خدمات حسابداری تعهدی

 

اطلاعیه شماره ۱: جزوات آموزشی

 

اطلاعیه شماره ۲: نمونه ثبت‌های اسناد مالی

- نمونه ثبت اسناد مالی پردیس مرکزی

 

- نمونه ثبت اسناد مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و واحدها

 

- نمونه ثبت اسناد مالی سازمان مرکزی

 

اطلاعیه شماره ۳: اطلاعات مورد نیاز ثبت اسناد مالی