اخبار

کارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش‌ها و مشکلات در دانشگاه تهران
دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه‌های منطقه یک کشور برگزار کرد

کارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش‌ها و مشکلات در دانشگاه تهران

کارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش‌ها و مشکلات از سوی دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه‌های منطقه یک کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب