اخبار برگزیده - آرشیو

سیستم کلینیکی تشخیص سریع متاستاز در دانشگاه تهران ساخته شد
برای اولین بار در جهان

سیستم کلینیکی تشخیص سریع متاستاز در دانشگاه تهران ساخته شد

محققان دانشکده برق دانشگاه تهران موفق به ابداع روشی نوین برای اولین بار در جهان برای تشخیص سرطانی بودن و بررسی امکان متاستاز (امکان تهاجم سرطان) در نمونه‌های بیوپسی بیماران شدند.

ادامه مطلب