اخبار - آرشیو

عضویت دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت

عضویت دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو

دکتر رضا فرجی دانا و دکتر محمدرضا سعیدآبادی، اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکوی ایران انتخاب شدند.

ادامه مطلب