اخبار - آرشیو

توسط انجمن علمی دانشجویان ایران شناسی دانشکده ادبیات صورت گرفت

برگزاری کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی با همکاری گروه ایران‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و مرکز فرهنگی سپهر اندیشه اول آبان ۱۳۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب