اخبار - آرشیو

گزارش تصویری دیدار سرپرست دانشگاه با استادان پردیس هنرهای زیبا،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشکده‌های علوم و فنون و کارآفرینی در گرامیداشت روز معلم

گزارش تصویری دیدار سرپرست دانشگاه با استادان پردیس هنرهای زیبا،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشکده‌های علوم و فنون و کارآفرینی در گرامیداشت روز معلم

گزارش تصویری دیدار سرپرست دانشگاه با استادان پردیس هنرهای زیبا،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشکده‌های علوم و فنون و کارآفرینی در گرامیداشت روز معلم