آرشیو اخبار

طرح‌نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نظریه پذیرفته شد
از سوی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌‌‌پردازی، نقد و مناظره؛

طرح‌نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نظریه پذیرفته شد

طرح‌نامه دکتر محمدرضا ریخته‌گران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، از سوی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌‌‌پردازی، نقد و مناظره به‌عنوان «نظریه» پذیرفته و حائز مرتبه «کرسی موفق» شد.

ادامه مطلب