آرشیو اخبار

اطلاعیه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

اطلاعیه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، اطلاعیه شماره ۴ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: