نمایه بر اساس عناوین مصوبات هیأت امنا (قبل از انقلاب اسلامی)


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲۴ مورد.
شماره پیاپی جلسهتاریخعنوان مصوبه
461357/06/15تقدیر و پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان پاداش به آقای دکتر قاسم معتمدی رئیس سابق دانشگاه
461357/06/15انتخاب آقای دکتر عبداله شیبانی به ریاست دانشگاه
461357/06/15اضافه کردن بند ۵ به ماده ۶ پیوست شماره ۳ قسمت دوم آئین نامه استخدام هیات علمی
461357/06/15آئین نامه انتخاب رؤسای دانشکده ها
461357/06/15تفویض اختیار افزایش حقوق ماهیانه دستیاران دانشکده پزشکی به رئیس دانشگاه
461357/06/15اجرای مفاد دویست و پنجاهمین مصوبه هیات امناء
451357/04/17تفویض اختیار اصلاح ماده ۴۴ آیین نامه استخدام هیأت علمی به کمیته منتخب
451357/04/17اصلاح تبصره ماده ۴۵ آیین نامه استخدام هیأت علمی
451357/04/17اصلاح ماده ۵ از پیوست شماره ۳ قسمت چهارم آئین نامه استخدام هیات علمی در خصوص جلسات هیات ممیزه
451357/04/17تعیین حسابرس برای بررسی حسابهای سالهای ۲۵۳۵ و ۲۵۳۶ دانشگاه با نظر وزارت اقتصاد و دارایی