نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
آزادگانبهزاد-پردیس ابوریحان‌ / آبیاری‌ وزهکشی‌دانشیار
ابراهیمیمحسن-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
ابونجمیمحمد-پردیس ابوریحان‌ / فنی‌ کشاورزی‌دانشیار
اسدی الموتیعلی-پردیس ابوریحان‌ / علوم دام و طیوراستادیار
افضل زادهاحمد-پردیس ابوریحان‌ / علوم دام و طیوراستاد
اکبریغلامعباس-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
اکبریغلامعلی-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
اله دادیایرج-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتاستاد
امیریرضا-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
امینیفاطمه-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتاستادیار
امینیانحشمت اله-پردیس ابوریحان‌ / حشره شناسی و بیماریهای گیاهیدانشیار
ایزدی دربندیعلی-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
بختیاری زادهمحمدرضا-پردیس ابوریحان‌ / علوم دام و طیوراستادیار
بناء کاشانیفاطمه-پردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتاستادیار
بنی حبیبمحمدابراهیم-پردیس ابوریحان‌ / آبیاری‌ وزهکشی‌دانشیار
جمشیدنیاارسلان-پردیس ابوریحان‌ / حشره شناسی و بیماریهای گیاهیاستادیار
جوادی پیربازاریسامان-پردیس ابوریحان‌ / آبیاری‌ وزهکشی‌استادیار
چگینیغلامرضا-پردیس ابوریحان‌ / فنی‌ کشاورزی‌دانشیار
حسن بیگی بیدگلیسیدرضا-پردیس ابوریحان‌ / فنی‌ کشاورزی‌استاد
خادمعلی اکبر-پردیس ابوریحان‌ / علوم دام و طیوراستاد