نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۸۷ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
بیطرفمریم-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استادیار
پرویزیعلی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
پلاسیمسعود-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌دانشیار
پنجه شاهیمحمدحسن-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد
پهلوانیپرهام-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیاستادیار
پور فتحمهدی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
پیش بینسیدمحمدحسن-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواددانشیار
تابشمسعود-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استاد
ترابیسید علی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ صنایع‌استاد
ترابیسیدعبدالرضا-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده علوم مهندسیاستادیار
ترابی انگجیمحمود-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌دانشیار
تقدسحسین-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استادیار
تقی یارهفتانه-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
توکلانمهدی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استادیار
توکلیامید-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
توکلی مقدمرضا-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ صنایع‌استاد
جعفرآبادی آشتیانیشاهین-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
جعفریآزاده-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
جعفری امان آبادیسیدحسن-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد
جلالی فراهانیفرهنگ-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد