نمایش ۳۸۱ تا ۳۸۷ مورد از کل ۳۸۷ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
وهابیسیدشمس الدین-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ معدن‌استادیار
وهدانیشهرام-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌دانشیار
یاوری شهرضامهدی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ معدن‌مربی
یزدان پناهمحمدجواد-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
یزدانیناصر-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
یوسفیلیلا-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
یوسفی کماءعقیل-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استاد