نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۱۱۶ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
آخانی سنجانیحسین-پردیس علوم‌ / دانشکده زیست‌ شناسی‌استاد
آخوندزاده بستیافشین-دامپزشکی‌ / بهداشت‌ و کنترل‌ مواد غذاییاستاد
آخوندزاده هنزائیمهدی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیاستادیار
آذرپرندسهراب-زبانها و ادبیات‌ خارجی‌ / زبان‌ ژاپنی‌استادیار
آذرشبمحمدعلی-ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ عربیاستاد
آذرنیوندحسین-دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌استاد
آرائیعلیرضا-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
آراستیزهرا-کارآفرینی / کارآفرینیدانشیار
آرونمحمد علی-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
آزاد ارمکیتقی-علوم‌ اجتماعی‌ / جامعه‌ شناسی‌استاد
آزاد فلاحمحمد-دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم و صنایع چوب و کاغذاستادیار
آزادگانبهزاد-پردیس ابوریحان‌ / آبیاری‌ وزهکشی‌دانشیار
آزادیانشهرام-ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌استادیار
آزموده اردلانعلیرضا-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیاستاد
آژندیعقوب-پردیس هنرهای‌ زیبا / ارتباطات تصویری و عکاسیاستاد
آساییبهزاد-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
آشوریمحمد رضا-پردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌دانشیار
آغباشلومرتضی-پردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / ماشینهای‌ کشاورزی‌استادیار
آقا شریعتمداریزهرا-پردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / آبیاری‌ وآبادانی‌استادیار
آقائیسیدداود-حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ / مطالعات منطقه ایاستاد