تقویم

اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور پیرحسام‌الدین راشدی، پژوهشگر پاکستانی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور جورج کامرون، پژوهشگر آمریکایی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور فریتس مایر، پژوهشگر سوئیسی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور والتر هینتز، پژوهشگر آلمانی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور فیلیپانی رانکنی، پژوهشگر ایتالیایی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور باباجان غفوراف، پژوهشگر روسی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور هنریک نیبرگ، پژوهشگر سوئدی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور جوسپه توچی، پژوهشگر ایتالیای (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


افتتاح مرکز علمی فرهنگی کره جنوبی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۷ اسفند ۱۳۹۹


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۱ فروردین ۱۴۰۰


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۸ خرداد ۱۴۰۰


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ خرداد ۱۴۰۰


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۷ خرداد ۱۴۰۰


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۳ خرداد ۱۴۰۰


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۷ خرداد ۱۴۰۰


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ تیر ۱۴۰۰