تقویم


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۹
شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (امتحان دروس عمومی)

۲۲ خرداد ۱۳۹۹


امتحان دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ خرداد ۱۳۹۹


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۴ تیر ۱۳۹۹


امتحان دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۵ تیر ۱۳۹۹