تقویم

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۵ خرداد ۱۳۹۸


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۵ تیر ۱۳۹۸


آخرین مهلت دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۱ شهریور ۱۳۹۸