تقویم

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ خرداد ۱۴۰۰


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۷ خرداد ۱۴۰۰


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۳ خرداد ۱۴۰۰


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۷ خرداد ۱۴۰۰


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ تیر ۱۴۰۰