تقویم

شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۷ آبان ۱۳۹۹


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۸ آبان ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۶ دی ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۸ دی ۱۳۹۹


شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۳ دی ۱۳۹۹


پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ دی ۱۳۹۹


پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ دی ۱۳۹۹


شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۵ دی ۱۳۹۹


پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۹ بهمن ۱۳۹۹


آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۱ بهمن ۱۳۹۹


پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ بهمن ۱۳۹۹


شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ بهمن ۱۳۹۹


آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۳۰ بهمن ۱۳۹۹


شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۲ اسفند ۱۳۹۹


پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۴ اسفند ۱۳۹۹


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۱ فروردین ۱۴۰۰


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۸ خرداد ۱۴۰۰


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ خرداد ۱۴۰۰


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۷ خرداد ۱۴۰۰