تقویم

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۹ بهمن ۱۳۹۹


آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۱ بهمن ۱۳۹۹


پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۵ بهمن ۱۳۹۹


شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۲ اسفند ۱۳۹۹


شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۶ اسفند ۱۳۹۹


پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ اسفند ۱۳۹۹


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۸ فروردین ۱۴۰۰


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰


شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۲ خرداد ۱۴۰۰


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ خرداد ۱۴۰۰


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۹ خرداد ۱۴۰۰


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۲ تیر ۱۴۰۰


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ تیر ۱۴۰۰


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ تیر ۱۴۰۰