تقویم

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ خرداد ۱۴۰۰


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۹ خرداد ۱۴۰۰


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۲ تیر ۱۴۰۰


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ تیر ۱۴۰۰


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ تیر ۱۴۰۰