تقویم

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ خرداد ۱۳۹۷


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۷ خرداد ۱۳۹۷


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۰۹ تیر ۱۳۹۷


آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۳ شهریور ۱۳۹۷


پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۰ شهریور ۱۳۹۷


شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۱ شهریور ۱۳۹۷


شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۹ مهر ۱۳۹۷


پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۱ مهر ۱۳۹۷


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۹ آبان ۱۳۹۷


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ آبان ۱۳۹۷


شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۰ آذر ۱۳۹۷


پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۲ آذر ۱۳۹۷


شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۷ آذر ۱۳۹۷


پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۵ دی ۱۳۹۷


پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۹ دی ۱۳۹۷


شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۲ دی ۱۳۹۷


پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۳ بهمن ۱۳۹۷


آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۶ بهمن ۱۳۹۷


پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۱ بهمن ۱۳۹۷


شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۳ بهمن ۱۳۹۷


شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۷ بهمن ۱۳۹۷


پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۹ بهمن ۱۳۹۷


آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۷ فروردین ۱۳۹۸


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۸ فروردین ۱۳۹۸


شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۱ خرداد ۱۳۹۸


پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۲ خرداد ۱۳۹۸