تقویم

پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۰ بهمن ۱۳۹۸


شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۲ بهمن ۱۳۹۸


شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۶ بهمن ۱۳۹۸


پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۸ بهمن ۱۳۹۸


آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ فروردین ۱۳۹۹


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۷ فروردین ۱۳۹۹


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۹


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (امتحان دروس عمومی)

۲۲ خرداد ۱۳۹۹


امتحان دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ خرداد ۱۳۹۹


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۴ تیر ۱۳۹۹


امتحان دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۵ تیر ۱۳۹۹