تقویم

آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۲ شهریور ۱۳۹۸


پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۹ شهریور ۱۳۹۸


شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ شهریور ۱۳۹۸


شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸


پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۵ مهر ۱۳۹۸


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۸ آبان ۱۳۹۸


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ آبان ۱۳۹۸


شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۳ آذر ۱۳۹۸


پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۴ دی ۱۳۹۸


شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۷ دی ۱۳۹۸


پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۹ دی ۱۳۹۸


پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۸ دی ۱۳۹۸


شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۱ دی ۱۳۹۸


پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۲ بهمن ۱۳۹۸


آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۵ بهمن ۱۳۹۸


پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۰ بهمن ۱۳۹۸


شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۲ بهمن ۱۳۹۸


شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۶ بهمن ۱۳۹۸


پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۸ بهمن ۱۳۹۸


آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ فروردین ۱۳۹۹


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۷ فروردین ۱۳۹۹


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۹


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۴ خرداد ۱۳۹۹


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۴ تیر ۱۳۹۹