تقویم

شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۷ فروردین ۱۳۹۸


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۸ فروردین ۱۳۹۸


شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۱ خرداد ۱۳۹۸


پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۲ خرداد ۱۳۹۸


شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۵ خرداد ۱۳۹۸


پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۵ تیر ۱۳۹۸


آخرین مهلت دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۱ شهریور ۱۳۹۸