تقویم

آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۲ شهریور ۱۳۹۸


پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۹ شهریور ۱۳۹۸


شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ شهریور ۱۳۹۸


شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸


پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۵ مهر ۱۳۹۸


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۸ آبان ۱۳۹۸


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ آبان ۱۳۹۸


شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۳ آذر ۱۳۹۸


پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۴ دی ۱۳۹۸


شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۷ دی ۱۳۹۸


پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۹ دی ۱۳۹۸


پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۸ دی ۱۳۹۸


شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۱ دی ۱۳۹۸


پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۲ بهمن ۱۳۹۸


آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۵ بهمن ۱۳۹۸


پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۰ بهمن ۱۳۹۸


شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۲ بهمن ۱۳۹۸


شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۶ بهمن ۱۳۹۸


پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۸ بهمن ۱۳۹۸


آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸