افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

تاریخ : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰