پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی