پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰