شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی