شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰