شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۷ دی ۱۳۹۸ تقویم آموزشی