شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی