پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ تقویم آموزشی