پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ تقویم آموزشی