شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ تقویم آموزشی