پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ تقویم آموزشی