پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۱۸ دی ۱۳۹۹ تقویم آموزشی