شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۳ آذر ۱۳۹۸ تقویم آموزشی