شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۱۳ دی ۱۳۹۹ تقویم آموزشی