پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۱۴ مهر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی