شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۱۲ مهر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی